Get Adobe Flash player

Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poniżej publikuje ogłoszenie Prezydenta Miasta Sieradza, dotyczące zmiany nazw ulic na terenie miasta Sieradza.

Ogłoszenie dotyczy, między innymi ulic, na których znajdują się budynki należące do zasóbów SSM.

ogłoszenie do publikacji na stronie www

Treść Uchwały nr XXXVIII/244/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 czerwca 2017 r.

info nominacje2017

Kupon konkursowy - do pobrania.

KUPONY KONKURSOWE dostępne również w PUNKCIE INFORMACYJNYM w SSM.

 Zdjęcia nominowanych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu

zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

  1. Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu” w terminie do 31.08.2017r (decyduje data wpływu) na adres:


  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu

  ul. Piłsudskiego 5B

  98-200 Sieradz


  1. Oferta powinna zawierać:

  -          informacje o oferencie,

  -          oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

  -          cenę za badanie sprawozdania finansowego uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

  -          wskazanie terminu badania sprawozdania finansowego,

  -          wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

  1. Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  -          doświadczenie w badaniu spółdzielni mieszkaniowych i pozycja na rynku audytorskim,

  -          termin badania sprawozdania finansowego,

  -          oferowana cena.

  1. Otwarcie ofert i wybór biegłego nastąpi w terminie do dnia 30.09.2017r.

  2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  3. Dodatkowe informacje o przedmiocie oferty można uzyskać w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod ww. adresem lub telefonicznie pod nr: 43 826 65 56, 57.

  oswiadczenie zarzadu email

  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Statutu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - §12

  wpisowe1
  wpisowe2

  600x80v4

  IMG_0779.jpg

   

  logo nieruch
  awariesieradz
  awarieblaszki
  awariaszadek
  awariewarta
  Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

  220x190 7zl

  kign