Get Adobe Flash player

info nominacje2017

Kupon konkursowy - do pobrania.

KUPONY KONKURSOWE dostępne również w PUNKCIE INFORMACYJNYM w SSM.

 Zdjęcia nominowanych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu

zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

  1. Oferty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu” w terminie do 31.08.2017r (decyduje data wpływu) na adres:


  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu

  ul. Piłsudskiego 5B

  98-200 Sieradz


  1. Oferta powinna zawierać:

  -          informacje o oferencie,

  -          oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

  -          cenę za badanie sprawozdania finansowego uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,

  -          wskazanie terminu badania sprawozdania finansowego,

  -          wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

  1. Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  -          doświadczenie w badaniu spółdzielni mieszkaniowych i pozycja na rynku audytorskim,

  -          termin badania sprawozdania finansowego,

  -          oferowana cena.

  1. Otwarcie ofert i wybór biegłego nastąpi w terminie do dnia 30.09.2017r.

  2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  3. Dodatkowe informacje o przedmiocie oferty można uzyskać w Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod ww. adresem lub telefonicznie pod nr: 43 826 65 56, 57.

  oswiadczenie zarzadu email

  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na podstawie Statutu Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej - §12

  wpisowe1
  wpisowe2

  600x80v4

  IMG_6562.jpg

   

  logo nieruch
  awariesieradz
  awarieblaszki
  awariaszadek
  awariewarta
  Spółdzielczy Dom Kultury - wynajem sal

  220x190 7zl

  kign